LISTA ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

U medicinski indiciranim slučajevima, a na temelju nalaza i ocjene ovlaštenih doktora medicine - specijalista određene grane medicine, osiguranim osobama osiguravaju se ortopedska i druga pomagala od standardnog materijala u obujmu, s rokovima trajanja i uz naknadu iz sredstava zdravstvenog osiguranja.

bornstein pdf icon
Lista ortopedskih pomagala

Rp =  Lijekovi koje liječnici primarne zdravstvene zaštite mogu propisivati na recept.

Rp/Sp =  Lijekovi koje liječnici primarne zdravstvene zaštite mogu propisivati samo uz nalaz specijalista odgovarajuće grane medicine ili bolničkog otpusnog pisma.
Preslik nalaza ili otpusnog pisma mora se nalaziti u zdravstvenom kartonu.

Rp/Sp LP =   Lijekovi koji se mogu propisati samo uz rješenje Povjerenstva za propisivanje lijekova ZZOŽZH.
Preslik rješenja mora biti priloženau zdravstvenom kartonu.

§ =                Opojne droge. Lijekovi se moraju propisati na dvostrukom receptu.

*Lijekovi za akutna bolesna stanja propisuju se najduže do sedam dana, a za kronična bolesna stanja do trideset dana.

bornstein pdf icon
LISTA LIJEKOVA

Temeljem članka 60. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine ŽZH, broj: 3/13), članka 118. Zakona o radu (Službene novine FBiH, br: 26/16), a u svezi s člankom 118. Zakona o radu (Narodne novine ŽZH, broj: 11/17), članka 76. Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH broj: 4/18), te članka 57. stavka 1. točke b) Statuta Doma zdravlja Ljubuški, Upravno vijeće Doma zdravlja Ljubuški, na sjednici održanoj dana 4. travnja 2018. godine
d o n o s i:  P R A V I L N I K    O    R A D U

bornstein pdf icon
Pravilnik o radu

 

Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški uređuje se organizacija i način rada, sazivanje sjednica, način rada na sjednicama, donošenje odluka, prava i obveze predsjednika i članova, kao i ostalih osoba koje sudjeluju ili pomažu u radu, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški.

bornstein pdf icon
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški