AKAZ Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je jedini nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Agencija je uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine Federacije BiH br. 59/07) koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 13.04.2005.god. i na sjednici Doma naroda od 29.07.2005. godine.

KOJE SU GLAVNE FUNKCIJE AKAZ-a?

- Razvoj i revizija certifikacijskih i akreditacijskih standarda za zdravstvene ustanove;
- razvoj i revizija kliničkih vodilja na temelju medicine zasnovane na dokazima;
- definiranje, razvoj i revizija indikatora izvedbe radi poboljšanja prakse zdravstvenih ustanova;
- prikupljanje, obrada i analiza podataka iz zdravstvenih ustanova i dostavljanje informacija zdravstevnim ustanovama u svrhu edukacije i radi komparativnih analiza (na primjer: indikatori izvedbe, kliničke revizije, upravljanje rizikom);
- resursni centar: AKAZ osigurava pristup i prikuplja informacije o dobroj praksi iz zemlje i inostranstva, razmjenjuje ih i poredi s informacijama iz drugih zemalja;
- domaća i međunarodna suradnja u oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.
- edukacija: AKAZ organizira edukaciju i obuku iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga za zdravstvene i druge profesionalce;
- facilitacija u podizanju sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama na temelju zahtjeva iz definisanih standarda;
- vanjska ocjena zdravstvenih ustanova na osnovu standarda sigurnosti i kvaliteta;
- certifikacija i akreditacija zdravstvenih ustanova kroz proces poboljšanja usluga sigurnosti i kvaliteta.

ŠTA AKAZ NUDI?

AKAZ nudi jedinstveni program poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, za sve zdravstvene ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine.

KAKVA JE KORIST OD CERTIFIKACIJE/AKREDITACIJE?

Primjena standarda vodi ka dokazanim koristima u razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta i sigurnosti u cijeloj zdravstvenoj ustanovi.

Korist za zdravstvene ustanove:

- Na temelju samoocjene, raste opća svijest o važnosti i vrijednosti kvaliteta u pružanju usluga i bolje razumijevanje u razvoju i primjeni organizacijskih i stručnih politika i procedura;
- kontinuirani razvoj organizacije kroz cikluse stalnog unapređenja kvaliteta, sigurnosti usluga i osposobljavanja osoblja za pozitivne promjene;
- svi organizacijski sistemi su ojačani i, stičući povjerenje u njih, osoblje može svoju energiju da usmjeri na pružanje boljeg kvaliteta zdravstvene zaštite;
- na nivou ustanove značajno se poboljšava sistem upravljanja evidencijama;
- svim zainteresiranima poručuje se da ustanova posjeduje i kapacitete i resurse za kontinuirani napredak;
- jasno se pokazuje želja i htijenje da se stalno uči i da se insistira na unapređenju standarda kvaliteta i usluga;

Korist za menadžment ustanove:

- sredstvo za efikasno i upravljanje i rukovođenje zdravstvenom ustanovom;
- akreditacija podiže ugled svim menadžerima ustanove na temelju kolegijalnog priznanja i priznanja kvaliteta od strane zavoda zdravstvenog osiguranja putem stimulativnog finansiranja ustanove;
- akreditacija snažno preporučuje menadžere lokalnim ministarstvima zdravstva;
- akreditacija može biti jaka brana i osiguranje protiv eventualnih restriktivnih mjera.

Korist za zdravstvene profesionalce:

- Sredstvo privlačenja kvalificiranog osoblja;
- sredstvo boljeg međusobnog komuniciranja zbog poboljšanih horizontalnih i vertikalnih komunikacija u cijeloj ustanovi, uključujuci i bolje veze između multidisciplinarnih timova;
- sredstvo funkcionalnog uvezivanja različitih organizacijskih jedinica;
- jačanje timskog rada kroz zajedničko učenje i širenje dobre prakse između odjela, službi i zdravstvenih ustanova (umrežavanje);
- osnova za kontinuirano stručno usavršavanje;
- način da se i formalno priznaju napori osoblja uloženi u poboljšanje kvaliteta svakodnevnog rada;
- bolje razumijevanje iskustva pacijenta i pitanja koja se odnose na prava pacijenta, na primjer, privatnost, dostojanstvo i povjerljivost;
- poboljšano znanje i sistemi upravljanja rizikom, uključujući zdravlje i sigurnost osoblja, upravljanje žalbama pacijenata i osoblja, izvještavanje o incidentima i učenje iz grešaka.

Korist za korisnike zdravstvene zaštite:

- Povjerenje da certificirana/akreditirana ustanova zadovoljava standarde sigurnosti, kvaliteta i stručnosti zdravstvenih profesionalaca;
- povjerenje da je zdravstvena ustanova privržena stalnom unapređenju svojih usluga i postizanju optimalnog standarda zaštite;
- povjerenje da mogu očekivati pravičan odgovor na svoje potrebe;
- povjerenje da kroz učinkovite mehanizme rješavanja žalbi mogu dobiti satisfakciju;
- mogućnost da pacijenti i njihovi njegovatelji aktivnije učestvuju u ostvarivanju svojih prava;
- mogućnost informiranih izbora i informiranog pristanka na invazivne procedure i operativne zahvate;
- transparentno informiranje o aktivnostima u zdravstvenim ustanovama ka boljem pružanju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Korist za zavode zdravstvenog osiguranja:

Jasan uvid koje zdravstvene ustanove pružaju dobru zdravstvenu zaštitu i usluge kao preduvjet za ugovaranje, finansiranje, racionaliziranje troškova i realociranje finansijskih sredstava.

 Izvor: www.akaz.ba

Dom zdravlja Ljubuški je, u sklopu Interreg IPA Q-Access HC projekta, u suradnji s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), ušao u proces akreditiranja i certificiranja svih svojih usluga. Time smo postali prvi dom zdravlja Zapadnohercegovačkoj županiji, koji je krenuo u ovaj vrlo zahtjevan i obiman projekt. Nakon provedenih aktivnosti te prikupljenih potrebnih podataka, krajem 2018. godine smo dobili od strane AKAZ-a Rješenje o uslovnoj certifikaciji doma zdravlja uz obavezu provođenja korektivnih mjera.

Tijekom 2019. godine je glavna sestra Doma zdravlja Ljubuški, gđa. Mirjana Džajić - koordinator kvaliteta u Domu zdravlja Ljubuški, uspješno završila obuku za kontinuirano stručno usavršavanje za koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama i druge profesionalce iz oblasti sistema poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu u organizaciji AKAZ-a.
Također, tijekom 2019. godine su planirane facilitatorske posjete stručnog osoblja AKAZ-a, kako bi se dobili potrebni savjeti za provođenje korektivnih mjera.