intereg ip cbc

Naziv projekta / akronim: Poboljšanje kvalitete i dostupnosti  palijativne zdravstvene njege u prekograničnim područjima / IMPHACT

Vodeći partner / projektni partneri: Dom zdravlja Metković / Dom zdravlja Ljubuški, Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Podgorica iJavna ustanova Dom zdravlja Zenica

Kako bi se uspješno poboljšala usluga palijativne njege u regiji projektne partnere čine četiri doma zdravlja: DZM, DZLJ, JZU DZP i JU DZZ. Sve četiri institucije imaju bogato iskustvo u pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite. Uz navedeno DZLJ jedna je od rijetkih institucija u regiji koja posjeduje hospicij te bogato iskustvo u pružanju usluge palijativne njege. DZLJ i DZM koristiti će znanje stečeno projektom Q-Access kako bi pomogli JZU DZP i JU DZZ u uspostavljanju usluge palijativne njege. Vodeći partner DZM koordinirati će implementacijom projekta no svi projektni partneri zajednički će raditi na provedbi projektnih aktivnosti.

Kratki opis i svrha projekta

 

Svrha projekta

Palijativna njega relativno je novi pojam u nacionalnim zdravstvenim sustavima, posebno u zemljama s niskim i srednjim dohotkom poput Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Kako bi se osigurano razvoj usluga palijativne njege postojeće prepreke moraju se savladati. Značajnije prepreke očituju se u nedostatku usluga i institucija za palijativnu njegu, jasnih smjernica za uspostavljanje usluga palijativne njege, edukativnih programa o palijativnoj njezi te u nedostatku usluga palijativne njege u regiji. Sve navedeno nepotrebno dovodi najranjivije skupine društva u još nepovoljniji položaj. Drugi ključni problem je sveopće starenje stanovništva te visok postotak osoba starijih od 60 godina koje ujedno čine glavne potencijalne korisnike usluga palijativne njege. Glavne ciljne skupine koje će imati koristi od projekta su: pacijenti sa terminalnim bolestima, liječnici i medicinske sestre, socijalni radnici, članovi obitelji pacijenata, itd. Sve navedene skupine imati će koristi od sakupljenog znanja i usluga razvijenih unutar ovog projekta.

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je poboljšati uslugu palijativne njege u regiji. Poboljšanje usluge palijativne njege postići će se ciljanim ulaganjem u novu opremu, uspostavom novih usluga (mobilni palijativni tim), razvojem procedura, alata i smjernica potrebnih za unaprjeđenje usluga u regiji, izradom e-platforme za podizanje svijesti građana o palijativnoj njezi te implementacijom nacionalnih i međunarodnih zdravstvenih standarda. Navedene aktivnosti poboljšati će kvalitetu usluga, sadržaja i vještina zdravstvenih djelatnika u javnom zdravstvenom sektoru koje će biti od osobite važnosti za najugroženije skupine u društvu. Zajednički ciljevi ostvariti će se prekograničnom suradnjom tri susjedne zemlje koje dijele isti problem - nedovoljno razvijenu uslugu palijativne njege.

Očekivani rezultati projekta

Glavni rezultat projekta je poboljšana usluga palijativne njege za stanovništvo u regiji. Najmanje 1.700 pacijenata liječit će se novom opremom tijekom provedbe projekta. Ostali rezultati projekta su: razvijena zajednička e-platforma s virtualnim doktorom, 4 specijalizirana edukativna treninga o palijativnoj njezi (organizirana i provedena za 20 osoba), poboljšana usluga dijagnostike u dva doma zdravlja te specijalizirani trening za korištenje nove medicinske opreme (organiziran i proveden za 40 liječnika i medicinskih sestara).

os
Prioritetna os: 1 – Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi

 

Ukupna vrijednost projekta: 890 347.40 EUR

Iznos koji sufinancira EU: 756 795.29 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2020 – 30.06.2022


Projekt je sufinanciran sredstvima
EFRR i IPA II fondova Europske unije.

intereg ip cbc 1

 "Ova web stranica nastala je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove web stranice odgovoran je Dom Zdravlja Ljubuški i ona ne odražava nužno stavove Europske unije."